GEBRUIKSVOORWAARDEN

Welkom bij Linksys! Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle websites van het merk Linksys en vormen een overeenkomst tussen u en Linksys met betrekking tot uw gebruik van deze websites (gezamenlijk “Website”) en alle diensten die Linksys op of via de Website beschikbaar stelt (gezamenlijk “Diensten”). Uw gebruik van de Website en Diensten is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Linksys. Lees deze zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Website of Diensten.

Voor de duidelijkheid volgt hier een overzicht van de gebruikte termen in deze Gebruiksvoorwaarden: “Linksys”, “wij” of “ons” en andere grammaticale vormen daarvan staan voor Linksys Holdings, Inc., met inbegrip van zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven wereldwijd. “Linksys-producten” omvatten producten en diensten van Linksys. “Persoonlijke gegevens” is gedefinieerd in het Privacybeleid van Linksys.

INDIEN U IN DE VERENIGDE STATEN GEVESTIGD BENT, IS HET VOLGENDE VOOR U VAN BELANG: DEZE OVEREENKOMST BEVAT EEN BEPALING VOOR GESCHILLENBESLECHTING EN BINDENDE ARBITRAGE IN HET ONDERSTAANDE ARTIKEL “ARBITRAGE, AFSTAND VAN COLLECTIEVE ARBITRAGE, TOEPASSELIJK RECHT EN LOCATIE”, WAARONDER AFSTAND VAN GROEPSVORDERING DIE VAN INVLOED IS OP UW RECHTEN MET BETREKKING TOT MOGELIJKE GESCHILLEN TUSSEN U EN LINKSYS. U KUNT AFZIEN VAN EEN DERGELIJKE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSVORDERING ZOALS HIERONDER BESCHREVEN.

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en raden u dan ook aan ze regelmatig door te lezen. Indien we onze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen we de herziene versie hier plaatsen met een bijgewerkte wijzigingsdatum. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons Gebruiksvoorwaarden, dan zullen we u via e-mail op de hoogte stellen of een bericht plaatsen op de Website. Indien wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, blijven de oorspronkelijke Gebruiksvoorwaarden waarmee u heeft ingestemd onverminderd van kracht.


Gebruik van de Website

Gebruik van de Website is onderworpen aan het Beleid voor aanvaardbaar gebruik van Linksys (zie hier).

Het is niet toegestaan enig deel van de Website of Diensten die wij aan u leveren te kopiëren, te verkopen of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming. U mag geen inhoud van onze Website gebruiken tenzij u hiervoor toestemming heeft gekregen van Linksys of dit anderszins wettelijk is toegestaan. U mag handelsmerken of juridische kennisgevingen op onze Website of in de op de Website beschikbare Documentatie niet verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen.

U mag Linksys-productinformatie en -documentatie (“Documentatie”) die Linksys op de Website beschikbaar stelt om te downloaden, gebruiken op voorwaarde dat u (1) de Documentatie alleen gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, indien het product niet is aangemerkt als product voor het midden- en kleinbedrijf. Indien het product is aangemerkt als een product voor het midden- en kleinbedrijf, mag u de Documentatie voor persoonlijke of commerciële doeleinden gebruiken; en (2) de Documentatie niet wijzigt.


Gekoppelde websites van derden en sociale media

De Website en Diensten bevatten links naar websites van derden. Zodra u de Website en Diensten verlaat, gelden voor uw activiteiten de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de externe website. Linksys is niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Wij raden u daarom aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van een door u bezochte website zorgvuldig te lezen.

De Website en Diensten bevatten mogelijk functies voor sociale media zoals knoppen voor het delen op Facebook. Deze functies kunnen informatie verzamelen over het IP-adres van uw apparaat, cookies instellen om de interactie met functies van sociale media te vergemakkelijken of u door te verwijzen naar een socialemediawebsite waar u persoonlijke gegevens kunt plaatsen. Alle interacties met functie van sociale media worden beheerd door het privacybeleid van het sociale mediabedrijf dat de functie aanbiedt.


Forums/chatrooms

Als u deelneemt aan of informatie plaatst op een discussieforum of chatroom op de Website of een Dienst, is de door u verstrekte informatie algemeen beschikbaar voor anderen. Andere gebruikers die toegang hebben tot dat forum, kunnen deze informatie lezen, verzamelen, doorsturen en gebruiken, binnen of buiten Linksys. Deze gegevens kunnen ook worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Houd er ook rekening mee dat er aanvullende regels en voorwaarden van toepassing kunnen zijn op individuele forums. De mening van elke deelnemer in een forum of chatroom is zijn of haar eigen mening en mag niet worden beschouwd als de mening van Linksys. Wij zijn niet verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens of enige andere informatie die u op deze forums plaatst, of de gevolgen daarvan. Als u een bericht wilt verwijderen, kunt u hier contact met ons opnemen. Bedenk wel dat het verwijderen van een bericht van een forum of chatroom niet betekent dat het bericht volledig is verwijderd van het internet.

Zakelijk gebruik van onze Diensten

Indien u namens een bedrijf gebruikmaakt van onze Diensten, dan aanvaardt dat Bedrijf deze Gebruiksvoorwaarden. De Nieuw-Zeelandse wet op consumentengarantie (de Consumer Guarantees Act 1993) is niet van toepassing waar Diensten geleverd worden voor zakelijke doeleinden. Voor zover wettelijk toegestaan zal uw bedrijf Linksys zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor enige vordering, aanklacht of rechtsgeding voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Diensten of schending van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid of kosten als gevolg van vorderingen, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, procesvoering en honoraria van advocaten.

Een account aanmaken

Voor het gebruik van bepaalde Diensten dient u mogelijk een account en een bijbehorend wachtwoord aan te maken. Het is uw verantwoordelijkheid de geheimhouding van uw account en wachtwoord te waarborgen en toegang tot uw computer te beperken, en u verklaart de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord te aanvaarden. U verklaart tevens dat alle informatie die u bij het aanmaken van een account verstrekt, waarheidsgetrouw en juist is.

Waar verplicht om een wachtwoord aan te maken om van een Dienst gebruik te kunnen maken, worden uw e-mailadres en wachtwoord gebruikt om uw identiteit te bevestigen om toegang te krijgen tot de Dienst. Maak sterke wachtwoorden door een combinatie van hoofdletters en kleine letters, cijfers en speciale tekens te gebruiken, wijzig uw wachtwoorden vaak en zorg ervoor dat u een veilige browser gebruikt. Kies een unieke combinatie van letters en cijfers die geen verband houdt met uw identiteit of die van iemand anders of met enige informatie die algemeen beschikbaar is of die wij nodig kunnen hebben om de Dienst aan u of anderen te leveren. Indien u informatie met betrekking tot de Dienst deelt met anderen of anderen via uw emailadres en wachtwoord toegang geeft tot de Dienst, dan kunt u geen privacy of geheimhouding verwachten van de persoonlijke informatie die u opzettelijk of onopzettelijk vrijgeeft. Vermijd daarom toegang te geven tot deze materialen aan anderen. U gaat ermee akkoord om Linksys onmiddellijk op de hoogte te stellen van enig onbevoegd gebruik van uw account of wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. Gebruik de contactgegevens in de volgende links om contact op te nemen met Linksys:

Linksys: Contact.

Linksys zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies als resultaat van iemand die uw wachtwoord of account gebruikt, noch met of zonder uw kennis. U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor door Linksys of een andere partij geleden verliezen als iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt of als u uw accountgegevens niet veilig en geheim heeft gehouden. U mag het account van een ander nooit gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van dat account. Linksys is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichtingen.

Linksys kan u kennisgevingen sturen, zoals vereist door de wet of voor marketing- of andere doeleinden. Dit kan (naar keuze van Linksys) via e-mail naar het eerste emailadres dat gekoppeld is aan uw account, op papier of door plaatsing van een dergelijk bericht op de Website. Linksys is niet verantwoordelijk voor enig automatisch filter dat u of uw netwerkprovider instellen voor e-mailberichten. Linksys raadt u aan e-mailadressen eindigend op @Linksys.com toe te voegen aan het emailadresboek om ervoor te zorgen dat u e-mailberichten van Linksys ontvangt.


Beschikbaarheid van Producten en Diensten

Hoewel de Website wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle Producten en Diensten die Linksys via of op de Website levert of aanbiedt, beschikbaar in uw land. Het is aan Linksys om te bepalen of en in welke mate een functie, product of Dienst aan een persoon of geografisch gebied wordt geleverd. Elk aanbod betreffende een functie, product of Dienst op de Website vervalt waar dit verboden is. Neem contact op met uw lokale verkoopmedewerker voor informatie over Producten en Diensten van Linksys die beschikbaar zijn in uw land. U blijft echter gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden overal waar u toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Website of Diensten.

Linksys probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar we garanderen niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud op de Website juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.


Aanvullende voorwaarden

Wanneer u Linksys-producten op de Website koopt of een deel of functie van de Website gebruikt, met inbegrip van deelname aan wedstrijden en acties, kan het zijn dat u akkoord moet gaan met aanvullende voorwaarden. Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om een vakje aan te kruisen om aan te geven dat u akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden (dit zal meestal het geval zijn als u Linksysproducten op de Website koopt of deelneemt aan een wedstrijd). Indien u akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden, zullen ze met deze verwijzing deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden.

Bij strijdigheden tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden voor een bepaald deel van de Website of voor een Dienst zijn de aanvullende voorwaarden van kracht op uw gebruik van dat deel van de Website of de specifieke dienst.


Gegevens, informatie en privacy

Raadpleeg het Privacybeleid van Linksys om te weten hoe Linksys omgaat met privacy.

Licentie en toegang

Zolang u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Linksys u een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Diensten en Website te gebruiken zoals ze bedoeld zijn en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. Deze licentie omvat geen wederverkoop van een Dienst of de Website of de inhoud ervan, het verzamelen of gebruiken van productoverzichten, beschrijvingen of prijzen, afgeleid gebruik van een Dienst of de Website of de inhoud ervan, het downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van een derde partij, of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor verzameling of extractie van gegevens.

Wij kunnen deze aan u verleende licentie beëindigen en uw account verwijderen of deactiveren (als u een account voor de Website of Diensten heeft) indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

Wij verlenen u geen andere rechten, impliciet of anderszins. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden zijn voorbehouden aan Linksys of zijn licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden en andere aanbieders van inhoud.


Correct gebruik van de Diensten

Beoogd gebruik van Diensten / Geen gebruik van de Diensten in levensbedreigende of kritieke situaties. De Diensten zijn alleen bedoeld om geraadpleegd en gebruikt te worden voor niet-tijdkritische processen, gegevens en/of het beheer van Linksys-producten. Ons doel is zeer betrouwbare en beschikbare Diensten te leveren. Daarmee beogen of garanderen we echter niet dat deze Diensten, waaronder toegang op afstand en mobiele meldingen, 100% van de tijd betrouwbaar of beschikbaar zijn. Daarnaast kunnen de Diensten onderhevig zijn aan sporadische onderbrekingen en storingen die buiten de invloedssfeer van Linksys liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verstoringen van het Wi-Fisignaal, beschikbaarheid van de internetprovider, mobiele meldingen en informatiedragers. We kunnen niet garanderen dat u altijd meldingen ontvangt of toegang heeft tot de Diensten.

U erkent dat de Dienst en eventuele aangesloten Producten van Linksys niet gecertificeerd zijn voor noodmaatregelen of bedoeld of geschikt zijn voor gebruik in situaties of omgevingen waar storing, vertraging of fouten of onnauwkeurigheden in de geleverde gegevens of informatie kunnen leiden tot overlijden, letsel of ernstige schade aan lichaam of milieu, onder meer in verband met de werking van kerncentrales, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersregeling, levensondersteunende of wapensystemen. U BEGRIJPT DAT PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN LINKSYS GEEN ONDERDEEL ZIJN VAN EEN DOOR DERDEN BEWAAKT NOODMELDINGSSYSTEEM EN DIT OOK NIET BEVATTEN – LINKSYS BEWAAKT GEEN NOODMELDINGEN EN ZAL IN GEVAL VAN NOOD GEEN HULPDIENSTEN NAAR UW HUIS STUREN. Medewerkers van de klantenservice van Linksys kunnen bovendien niet gezien worden als levensreddende oplossing en zijn geen vervanging voor hulpdiensten. Alle levensbedreigende en noodsituaties dienen te worden gericht aan de betreffende hulpverleningsdiensten bij u in de buurt.

U VERKLAART GEEN BEROEP OP DE DIENSTEN TE ZULLEN DOEN VOOR LEVENSREDDENDE OF KRITIEKE DOELEINDEN. MOBIELE MELDINGEN OVER DE STATUS EN ALARMEN OP UW LINKSYS-PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN – ZE ZIJN GEEN VERVANGING VOOR EEN DOOR DERDEN BEWAAKT NOODMELDINGSSYSTEEM. Alle informatie van Linksys over wat te doen in geval van nood is gebaseerd op gezaghebbende veiligheidsbronnen, maar Linksys kan onmogelijk specifieke informatie verschaffen voor een situatie in uw huis. Het is uw verantwoordelijkheid om informatie in te winnen over hoe u in een noodgeval en in uw specifieke situatie moet reageren.

Systeemvereisten. Bepaalde Diensten zijn mogelijk niet toegankelijk zonder: (i) een werkend Wi-Fi-netwerk in uw huis dat is ingesteld om probleemloos te communiceren met het desbetreffende Linksys-product; (ii) een Linksys-account; (iii) mobiele apparaten zoals een ondersteunde telefoon of tablet (vereist voor bepaalde functionaliteit); (iv) toegang tot breedbandinternet in uw huis; en (v) andere systeemelementen die door Linksys gespecificeerd kunnen worden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle genoemde systeemelementen heeft en dat ze compatibel en goed geconfigureerd zijn. U aanvaardt dat de Dienst mogelijk niet werkt zoals beschreven als niet is voldaan aan de vereisten en de compatibiliteit.


Opschorting of beëindiging van een Dienst

We verbeteren of wijzigen de Diensten regelmatig om u als klant beter van dienst te zijn. Derhalve kunnen we functies of mogelijkheden van een Dienst toevoegen, aanpassen of verwijderen. In sommige gevallen kunnen we een Dienst opschorten of stopzetten. Wanneer we een Dienst wijzigen, opschorten of stopzetten, zullen we proberen om u zo snel mogelijk van tevoren hiervan op de hoogte te stellen. Wij behouden ons echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in een productoverzicht op de Website of in de prijzen die van toepassing zijn op een dergelijk product.

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van onze Website of Diensten. Indien u echter een account bij ons heeft aangemaakt, kunnen wij u de toegang tot de Website of Dienst al dan niet tijdelijk ontzeggen en/of toekomstige toegang tot de Website blokkeren, door u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als in commercieel opzicht redelijk is gezien de omstandigheden (a) indien u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of beleidsregels die verband kunnen houden met uw gebruik van de Website of Dienst; (b) indien Linksys door uw toedoen overeenkomsten of beleidsregels schendt om de Website of Dienst te laten werken; (c) indien Linksys door een rechter, wetshandhavingdienst of overheidsinstantie in een land verplicht wordt dit te doen; (d) indien de Website of Dienst wordt stopgezet of wezenlijk wordt aangepast, ongeacht de reden; (e) indien we redelijkerwijs voorzien dat er technische kwesties of problemen optreden die van invloed kunnen zijn op de werking van de Diensten of Website; (f) indien onverwachte technische kwesties of problemen optreden die van invloed zijn op de werking van de Diensten of Website; of (g) indien we onderzoek moeten doen naar vermeend wangedrag. Als een van de bovenstaande omstandigheden zich voordoet, mag Linksys uw account deactiveren of verwijderen, na u schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld van beëindiging van uw toegang tot de Website of Dienst. Linksys is niet aansprakelijk ten aanzien van u of derden voor het opschorten of beëindigen van uw toegang tot de Website of Dienst, of het deactiveren of verwijderen van uw account.


Inhoud van Linksys

Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, illustraties, inhoud, documentatie en computercode (gezamenlijk “Inhoud van Linksys”), waaronder het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uitstraling, “look-and-feel” en indeling van dergelijke Inhoud van Linksys binnen en op de Website of als onderdeel van een Dienst zijn in eigendom of beheer van Linksys. Dit geldt tevens voor inhoud waarvoor door of aan Linksys licentie is verleend. Al deze inhoud wordt beschermd door rechten inzake handelsimago, octrooien, handelsmerken, auteursrechten en diverse andere intellectuele-eigendomsrechten in de Verenigde Staten en andere landen.

U mag op geen enkele wijze en via geen enkel medium Inhoud van Linksys kopiëren, wijzigen, publiceren, plaatsen, in het openbaar tonen of uitvoeren (al dan niet door middel van digitale, audio- of video-overdracht), coderen, vertalen, distribueren of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linksys. U mag echter gebruikmaken van Inhoud van Linksys, zolang dit voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik is, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Hoewel Linksys geprobeerd heeft om correcte informatie te verstrekken op de Website, neemt Linksys voor zover toegestaan door de wet, geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie of voor eventuele typografische of grafische fouten hierin of in bijbehorende documenten. Linksys kan de Diensten of Producten die op de Website vermeld staan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Producten of diensten die niet van Lnksys zijn, staan enkel ter informatie vermeld. Dit betekent niet dat Linksys deze producten of diensten onderschrijft of aanbeveelt.


Uw inhoud

U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u heeft met betrekking tot inhoud die u via het gebruik van een Dienst of een deel of functie van de Website overdraagt.

Wanneer u inhoud uploadt of anderszins verzendt naar onze Diensten of Website, geeft u Linksys en degenen met wie wij samenwerken een wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken, over te dragen, te publiceren, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar te tonen en te distribueren. De rechten die u in deze licentie verleent, dienen enkel ten behoeve van het uitvoeren, aanprijzen en verbeteren van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Diensten staakt. Zorg ervoor dat u over de benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u verzendt naar onze Diensten. Als u toegang wilt tot uw inhoud of uw inhoud wilt wijzigen of verwijderen, neem dan
hier contact met ons op. We helpen u graag.

Linksys kan u uitnodigen om opmerkingen, suggesties of ideeën over of voor Producten of Diensten van Linksys in te dienen, onder meer over hoe Linksys ze kan verbeteren (“Feedback”). U kunt dit ook uit eigen beweging doen. Door Feedback in te dienen gaat u ermee akkoord dat uw inzendingen vrijwillig, belangeloos, ongevraagd, niet vertrouwelijk en zonder beperkingen zijn en Linksys geen enkele fiduciaire of andere verplichting opleggen. Linksys mag de Feedback vrij gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren, herdistribueren of er afgeleide werken van maken voor welk doel en op welke wijze dan ook zonder vergoeding of erkenning voor u. U stemt er tevens mee in dat Linksy geen afstand doet van rechten op het gebruik van soortgelijke of verwante ideeën die eerder bekend waren bij Linksys, ontwikkeld zijn door diens werknemers of verkregen zijn uit andere bronnen.


Auteursrechtenbeleid/DMCA

Als u van mening bent dat uw auteursrecht of andere rechten zijn geschonden, dan kunt u dat schriftelijk melden aan onze Aangewezen vertegenwoordiger. Uw schrijven dient de volgende informatie te bevatten:
 • Een elektronische of geschreven handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander belang;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander werk waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd;
 • Een beschrijving van waar het materiaal waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd, zich bevindt op onze websites, netwerken of andere bewaarplaatsen; • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring door u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens deze op te treden.
Onze Aangewezen vertegenwoordiger voor het melden van vermeende schending van het auteursrecht is als volgt te bereiken:

Linksys USA, Inc.
121 Theory Drive

Irvine, California 92617, Verenigde Staten van Amerika
Ter attentie van: Legal Department

E-mail: copyright@linksys.com

Als de betwiste materialen zijn geplaatst door een derde partij die met redelijk inspanning te achterhalen is, dan zullen wij deze derde partij binnen een redelijke termijn in kennis stellen van de tenlastelegging. Indien de derde partij reageert met een geldige tegenvordering, zullen wij u voorzien van een afschrift, zodat u andere maatregelen kunt nemen die u passend acht.


Softwarelicentieovereenkomst

Alle software die u downloadt is onderworpen aan (i) de licentievoorwaarden behorende bij het bestand of (ii) indien het bestand niet vergezeld gaat van licentievoorwaarden, de voorwaarden van de licentieovereenkomst bij het oorspronkelijke Linksys-product waarvoor u een licentie heeft en dat u bijwerkt of (iii) de licentievoorwaarden zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker die hier te vinden is.

Opensourcesoftware is belangrijk voor ons. Bepaalde software die in onze Diensten wordt gebruikt, kan worden aangeboden onder een opensourcelicentie die we aan u beschikbaar zullen stellen. De opensourcelicentie kan bepalingen bevatten die uitdrukkelijk voorrang hebben boven een aantal van de onderhavige voorwaarden.


Schadeloosstelling

U stemt ermee in Linksys en diens licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enige schade, aansprakelijkheden, vorderingen of eisen (met inbegrip van onkosten en advocatenhonoraria) die door derden zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Linksys behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen waarvoor u Linksys schadeloos moet stellen, en u gaat ermee akkoord mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. U gaat ermee akkoord een dergelijk claim niet te schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linksys. Linksys zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, vordering of procedure.

Naleving van wetten

U wordt erop gewezen dat de software die in onze Diensten en Linksys-producten wordt gebruikt, onderworpen kan zijn aan de Export Administration Regulations van de Verenigde Staten en andere invoer- en uitvoerwetten; omleiding in strijd met de wet- en regelgeving van de Verenigde Staten verboden is. U stemt ermee in alle toepasselijke internationale en nationale wetten na te leven en zich te houden aan beperkingen aangaande eindgebruikers, eindgebruik en bestemmingen die zijn uitgevaardigd door Amerikaanse en andere overheden. Raadpleeg https://www.bis.doc.gov voor meer informatie over uitvoercontroles van de VS. Linksys aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het niet verkrijgen van de benodigde invoer- en uitvoervergunningen en -certificaten, en Linksys behoudt zich het recht voor om verzendingen, Diensten en ondersteuning te beëindigen of op te schorten in het geval Linksys een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van schending van invoer- of uitvoerregels heeft.

U verklaart dat noch het Bureau of Industry and Security van de Verenigde Staten, noch enige andere overheidsinstantie sancties tegen u heeft uitgevaardigd of anderszins uw rechten van uitvoer heeft opgeschort, ingetrokken of geweigerd. U stemt ermee in de Diensten niet te gebruiken of over te dragen voor gebruik met betrekking tot nucleaire, chemische of biologische wapens of rakettechnologie, tenzij toegestaan door de overheid van de Verenigde Staten door middel van regelgeving of een specifieke schriftelijke vergunning. Bovendien stemt u ermee in de Diensten niet rechtstreeks of onrechtstreeks uit of in te voeren of over te dragen als dat in strijd is met de wet- of regelgeving van een andere overheidsinstantie die zeggenschap heeft over de uitvoer, invoer, overdracht of het gebruik in kwestie. Verder stemt u er hierbij mee in dat voor alle bestellingen die u plaatst bij Linksys of een door Linksys erkende wederverkoper waarbij wettelijke of regelgevende vereisten van toepassing kunnen zijn op Linksys, zoals vereisten met betrekking tot de International Traffic in Arms Regulations, de Buy American Act of de Trade Agreements Act, u verantwoordelijk bent om te zorgen voor een duidelijke schriftelijke vermelding van de specifieke vereiste op uw inkooporder, anders is Linksys niet gebonden aan dergelijke vereisten. U verklaart dat u alle toepasselijke wetten begrijpt, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act, en u stemt er hierbij mee in deze na te leven. U verklaart hierbij dat u niets van waarde, waaronder geld, maaltijden, entertainment, betaalde reizen, bètatesten, beoordelingen, giften of gratis Producten van Linksys en/of gerelateerde Diensten of iets anders van waarde in ruil voor Linksys behoud van huidige zaken of voor nieuwe zakelijke mogelijkheden, heeft aangenomen en ook niet zal aannemen. U verklaart en garandeert aan Linksys dat u en alle medewerkers, adviseurs, agenten en vertegenwoordigers de Producten en Diensten van Linksys niet zullen gebruiken om u in te laten met, of op enigerlei wijze steun te verlenen aan, schendingen of misbruiken van mensenrechten, waaronder die gepaard gaan met censuur, toezicht, detentie of buitensporig gebruik van geweld. U gaat ermee akkoord dat u en uw medewerkers verantwoordelijk zijn voor de volledige naleving van alle wetten en beleidsregels die van toepassing zijn op de omgang met Linksys in het algemeen en diens leveranciers, distributeurs, wederverkopers en partners.

U verklaart en garandeert dat u geen inwoner bent van een land waarop een embargo van kracht is of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat “terrorisme ondersteunt”, en dat u geen verboden eindgebruiker bent onder de toepasselijke wet- en regelgeving en lijsten inzake uitvoer en terrorismebestrijding van de Verenigde Staten en andere landen. U stemt ermee in geen enkel deel van de Diensten of daaraan gerelateerde technische informatie of materialen direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren, om te leiden, over te brengen of openbaar te maken als dit in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving inzake export.


Belangrijke kennisgeving met betrekking tot uw rechten als consument:

Inwoners buiten de EU en het VK. IN SOMMIGE LANDEN, STATEN EN/OF PROVINCIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE VOORWAARDEN, WAARBORGEN OF GARANTIES NIET TOEGESTAAN EN/OF MOGEN PRODUCTEN OF DIENSTEN NIET WORDEN VERKOCHT ZONDER WAARBORG OF GARANTIE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN BIJGEVOLG SOMMIGE OF ALLE PUNTEN IN “GEEN GARANTIES” EN “ALGEMENE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID” MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALLEEN DIE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE RECHTMATIG ZIJN IN UW RECHTSGEBIED ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN OP U. IN DERGELIJKE GEVALLEN WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LINKSYS UITSLUITEND BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE AFDWINGBAARHEID VAN DEZE BEPERKTE GARANTIES KAN VERSCHILLEN NAAR GELANG DE PLAATSELIJKE WET- EN REGELGEVING DIE OP U VAN TOEPASSING IS; MOGELIJK GENIET U AANVULLENDE RECHTEN, AFHANKELIJK VAN UW WOONPLAATS.

Indien u in Australië of Nieuw-Zeeland gevestigd bent, zijn de volgende vier punten op u van toepassing:

De voordelen die wij in deze Gebruiksvoorwaarden geven, zijn een aanvulling op de rechten en rechtsmiddelen die u kunt hebben op grond van de Australische Competition and Consumer Act of de Nieuw-Zeelandse Consumer Guarantees Act 1993 (“CGA”) (waar van toepassing) en andere toepasselijke consumentenwetgeving in Australië en Nieuw-Zeeland.

In Australië gelden voor onze Diensten garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder het Australische consumentenrecht. Bij ernstige gebreken in de diensten heeft u het recht:

 • om uw dienstenovereenkomst met ons op te zeggen; en
 • op terugbetaling van het ongebruikte deel of op vergoeding van de verminderde waarde.
U heeft ook het recht op vergoeding van enige andere vorm van redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. Als het gebrek geen ernstig gebrek vormt, heeft u het recht om het gebrek binnen een redelijke termijn te laten verhelpen. Gebeurt dit niet, dan heeft u het recht om de overeenkomst op te zeggen en enig ongebruikt deel terugbetaald te krijgen.

In Nieuw-Zeeland gelden voor onze Diensten garanties die niet kunnen worden uitgesloten onder de CGA.

INWONERS VAN DE EU EN HET VK. Niets in deze Overeenkomst heeft tot doel of strekking uw rechten onder de wetgeving van de EU en/of uw land van verblijf te beperken. U verklaart de Website en Diensten te gebruiken in overeenstemming met alle van toepassing zijnde wetten, met inbegrip van de lokale wetten van het land of de regio waar u woont of waar u de Website en/of Diensten gebruikt.

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben niet tot doel en strekking:

 • wettelijke rechten van de consument te wijzigen of uit te sluiten die niet rechtmatig gewijzigd of uitgesloten kunnen worden, of
 • het beperken of uitsluiten van rechten die u heeft jegens de persoon die een Product van Linksys aan u heeft verkocht als deze persoon het verkoopcontract met u heeft geschonden.
Geen Garanties; Algemene uitsluitingen en Beperkingen van aansprakelijkheid

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN EN OMSTANDIGHEDEN, IS HET MOGELIJK OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LINKSYS TEN OVERSTAAN VAN CONSUMENTEN UIT TE SLUITEN EN/OF TE BEPERKEN. ALLEEN IN DIE RECHTSGEBIEDEN WAAR DIT WETTELIJK MOGELIJK IS, EN VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WORDEN DE WEBSITE EN DIENSTEN AAN U AANGEBODEN IN DE STAAT WAARIN DEZE VERKEREN EN BESCHIKBAAR ZIJN, MET ALLE FOUTEN EN ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK. IN DIE RECHTSGEBIEDEN WAAR DIT WETTELIJK MOGELIJK IS, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WORDEN ALLE ANDERE WAARBORGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, DOOR LINKSYS AFGEWEZEN OF UITGESLOTEN, WAARONDER DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, AANVAARDBARE OF TOEREIKENDE KWALITEIT, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF VRIJ VAN VIRUS- OF MALWAREAANVALLEN, BEVEILIGING, PRESTATIES, NALATIGHEID, VAKMANSCHAP, ONGESTOORD GENOT, DAT DE FUNCTIES IN DE WEBSITE OF DIENSTEN WORDEN GECORRIGEERD OF AAN UW EISEN VOLDOEN, OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GEGEVENS, INFORMATIE, PROGRAMMA’S EN DOCUMENTATIE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD EN/OF NAUWKEURIGE, BETROUWBARE, TIJDIGE RESULTATEN, INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS ZAL OPLEVEREN, VOOR ZOVER NIET UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK AAN U VERSTREKT DOOR LINKSYS OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN DOOR LINKSYS. GEEN ANDERE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES VERSTREKT DOOR LINKSYS OF VERKREGEN OP OF VIA DE WEBSITE OF DIENSTEN VORMT EEN ANDERE GARANTIE DAN DEZE. Voor zover garanties niet afgewezen of uitgesloten kunnen worden, zijn ze beperkt tot de duur van de garantieperiode waarmee uw Linksysproduct wordt geleverd.

Gebruik van de Website en de Diensten is op uw eigen risico. Vanwege de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technieken voor het binnendringen en aanvallen van netwerken garandeert Linksys niet dat de Dienst, systemen of netwerken waarop (of via welke) gebruik wordt gemaakt van de Website en de Diensten, onkwetsbaar zullen zijn voor binnendringing of aanvallen. De Diensten kunnen een product, software of dienst van derden bevatten of daar deel van uitmaken. Wij bieden geen enkele garantie, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, voor dergelijke producten, software of diensten die derde partijen aanbieden. Wij garanderen geen blijvende beschikbaarheid van de dienst van een derde partij waarvoor het gebruik of de werking van onze Website of een van onze Diensten vereist is.

HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM EEN BACK-UP TE MAKEN VAN UW SYSTEEM, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GEGEVENS DIE U MOGELIJK GEBRUIKT OF BEZIT IN VERBAND MET DE WEBSITE OF DIENST. U VERSCHAFT ZICH NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO TOEGANG TOT ALLE MATERIAAL, INFORMATIE OF GEGEVENS DIE U DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGT DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OF EEN DIENST. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE PRODUCTEN EN RANDAPPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DIT MATERIAAL OF DEZE INFORMATIE OF GEGEVENS.

Alle door Linksys aan u verstrekte informatie is “ZOALS DEZE IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist of actueel is.

NIETS IN DIT ARTIKEL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LINKSYS BEPERKEN MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL ALS GEVOLG VAN NALATIGHEID VAN LINKSYS, FRAUDE OF VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN OF VOOR SCHENDING VAN UW WETTELIJKE RECHTEN MET BETREKKING TOT PRODUCTEN WAARVAN GEEN AFSTAND KAN WORDEN GEDAAN.

BEHOUDENS HET BEPAALDE IN DE VOORGAANDE ZIN, ZULLEN WE IN DIE RECHTSGEBIEDEN WAAR DIT WETTELIJK MOGELIJK IS EN VOOR ZOVER DE WET DIT TOESTAAT, MET UITZONDERING VAN ANDERE GARANTIES DIE U MOGELIJK VAN ONS BIJ UW LINKSYS-PRODUCT HEEFT ONTVANGEN:

 • ALLE AANSPRAKELIJKHEID UITSLUITEN DIE WE MOGELIJK TEN OVERSTAAN VAN U HEBBEN VOOR:
¶ ¶ ¶
A. INKOMSTEN- OF WINSTDERVING,
¶ ¶
B. HET NIET LANGER KUNNEN GEBRUIKEN VAN PRODUCTEN VAN DERDEN, DE WEBSITE OF DIENSTEN, EN
C. INDIRECTE, SPECIALE OF INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE, GELEDEN VERLIES OF SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF OF VOORBEELDSTELLING, DIE VOORTVLOEIT UIT WETGEVING EN BETREKKING HEEFT OP UW GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN; DEZE UITSLUITING IS OOK VAN TOEPASSING INDIEN LINKSYS IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE EN OOK INDIEN IN DE BOVENSTAANDE BEPERKTE GARANTIE GEBODEN WAARBORGEN OF RECHTSMIDDELEN NIET AAN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN VOLDOEN; EN
¶ ¶ ¶
 • ONZE FINANCIËLE AANSPRAKELIJKHEID TEN AANZIEN VAN U BEPERKEN TOT DE PRIJS DIE U HEEFT BETAALD VOOR UW LINKSYSPRODUCT OF DIENST.
DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET WORDEN VERMEERDERD INDIEN ER SPRAKE IS VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. NIETS IN DIT ARTIKEL BEPERKT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN LINKSYS VOOR ZOVER DIT IS VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET WORDEN VERMEERDERD INDIEN ER SPRAKE IS VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM.

INDIEN U IN DE EUROPESE UNIE OF HET VK WOONT, WORDT MET VERWIJZINGEN NAAR “SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG-, BETRAFFENDE OF INCIDENTELE SCHADE” ELKE SCHADE BEDOELD DIE (I) REDELIJKERWIJS DOOR BEIDE PARTIJEN NIET KON WORDEN VOORZIEN; EN/OF (II) BEKEND WAS BIJ U MAAR NIET BIJ ONS; EN/OF (III) REDELIJKERWIJS DOOR BEIDE PARTIJEN KON WORDEN VOORZIEN MAAR DOOR U HAD KUNNEN WORDEN VOORKOMEN, WAARONDER (MAAR NIET BEPERKT TOT) SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE SCHADELIJKE PROGRAMMA'S, OF VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW GEGEVENS.

De rechtsmiddelen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zijn de enige garanties en rechtsmiddelen, en komen voor zover wettelijk toegestaan in de plaats van alle andere garanties en rechtsmiddelen, hetzij mondeling of schriftelijk, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend.

Gerechtelijke procedures

Linksys is niet verantwoordelijk en aansprakelijk ten overstaan van u of anderen voor enig verlies of schade als gevolg van verkeerd gebruik van de Website of Diensten door u. U begrijpt ook dat, indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft (bewust of onbewust), een dergelijke niet-naleving maatregelen tegen u tot gevolg kunnen hebben, waaronder aanspraken op schadevergoeding door Linksys en andere benadeelde partijen, of burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Linksys zal onherstelbaar worden geschaad indien u inbreuk maakt op een van deze Gebruiksvoorwaarden, waarvoor schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en u gaat ermee akkoord dat Linksys een voorlopige voorziening of billijke schadeloosstelling kan eisen die Linksys nodig of passend acht in dergelijke omstandigheden. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op eventuele andere juridische en billijke middelen die Linksys ter beschikking staan.

Indien Linksys het onderwerp is van een claim, betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure of enig verlies of schade lijdt vanwege uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, dan bent u, voor zover wettelijk toegestaan, verantwoordelijk voor schadeloosstelling van Linksys voor het volledige bedrag van diens verlies, alsmede eventuele redelijke bedragen die Linksys kwijt is aan advocatenhonoraria, onkosten en gerechtelijke kosten, behalve in de mate dat Linksys heeft bijgedragen aan het verlies of de schade, boven op enige andere genoegdoening die aan Linksys wordt toegewezen.

Arbitrage, afstand van collectieve arbitrage, toepasselijk recht en locatie

Wanneer u in de Verenigde Staten gevestigd bent, is de volgende bepaling op u van toepassing:

VERPLICHTE ARBITRAGE. U heeft het recht om af te zien van deze verplichte arbitragebepaling. Als u hiervan afziet, behoudt u het recht om een rechtszaak aan te spannen. Volg daarvoor de onderstaande aanwijzingen onder “Afzien van verplichte arbitrage”. Als u hier niet van afziet, gaat u akkoord met de onderstaande verplichte arbitrage.

LEES HET ONDERSTAANDE AANDACHTIG DOOR. DE VOLGENDE BEPALINGEN ZIJN VAN INVLOED OP UW RECHTEN.

ZOWEL U ALS LINKSYS ERKENNEN EN AANVAARDEN DAT VORDERINGEN, GESCHILLEN OF ONENIGHEDEN TUSSEN U EN LINKSYS DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP (1) DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE GELDIGHEID VAN DIT ARTIKEL, EN (2) UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (GEZAMENLIJK HET “GESCHIL”) UITSLUITEND EN DEFINITIEF BESLECHT ZULLEN WORDEN DOOR BINDENDE ARBITRAGE AFGEHANDELD DOOR EEN WEDERZIJDS AANVAARDBARE NATIONAAL ERKENDE ARBITRAGEINSTANTIE, OVEREENKOMSTIG DE DAN GELDENDE PROCEDURES VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN VAN DEZE INSTANTIE. U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZONDER DEZE BEPALING RECHT ZOU HEBBEN GEHAD OM EEN GESCHIL IN EEN RECHTBANK TE LATEN BESLECHTEN DOOR EEN JURY OF RECHTER, EN DAT U UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DERGELIJK RECHT EN IN PLAATS DAARVAN ERMEE INSTEMT OM EVENTUELE GESCHILLEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE TE BESLECHTEN, OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL.

ARBITRAGEPROCEDURES EN -KOSTEN. Alvorens een vordering tot arbitrage in te dienen, dient elke partij eerst de andere partij in kennis te stellen om te proberen het geschil op te lossen. Indien het geschil niet binnen 60 dagen na deze kennisgeving is opgelost, dan wordt de claim voorgelegd voor arbitrage. Als u voor arbitrage kiest of een vordering instelt bij een rechtbank voor geringe vorderingen, moet u ons eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van uw vordering (“Kennisgeving”) sturen. De Kennisgeving aan ons moet zijn gericht aan: Legal Department, Linksys USA, Inc., 121 Theory, Irvine, CA 92617 (“Kennisgevingsadres”). Als wij een arbitrageprocedure starten, sturen we een schriftelijke Kennisgeving naar het e-mailadres of een ander adres dat we van u hebben. Een Kennisgeving, of die nu door u of door ons wordt verzonden, moet (a) de aard en de grondslag van de vordering of het geschil beschrijven; en (b) de gewenste genoegdoening uiteenzetten. Als wij en u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving tot een overeenkomst komen om de vordering op te lossen, kunnen u of wij een arbitrageprocedure of een procedure voor geringe vorderingen starten.

De arbitrage zal worden voorgelegd aan één arbiter, die een gepensioneerde rechter of een gepensioneerde jurist moet zijn, in een van de zes regionale locaties conform de onderstaande bepaling inzake locaties. Ongeacht of een geschil in uw voordeel wordt beslist, geldt dat u recht heeft op vergoeding van uw arbitragekosten, zolang uw vordering door de arbiter niet lichtvaardig wordt geacht volgens regel 11 (b) van de Amerikaanse federale regels voor burgerlijk procesrecht, dit uitsluitend ter beoordeling van de arbiter. Indien de arbitragevergoeding gelijk is aan of hoger is dan het bedrag dat u in uw arbitragevordering heeft geëist, zal Linksys de redelijke en werkelijke advocatenkosten vergoeden die u heeft gemaakt om het geschil door middel van arbitrage te beslechten, plus een minimumschadeloosstelling van USD 2500. Beslissingen of uitspraken van de arbiter in een arbitrageprocedure zijn definitief en bindend voor elke partij en kunnen als beschikking worden aangevoerd bij een bevoegd gerechtshof. INDIEN EEN VAN DE PARTIJEN EEN GESCHIL VOORLEGT AAN EEN RECHTBANK OF EEN ANDER NIET-ARBITRAGEFORUM, KAN DE ARBITER OF RECHTER AAN DE WEDERPARTIJ VERGOEDING TOEKENNEN VAN DE REDELIJKE KOSTEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENKOSTEN) DIE DOOR DE WEDERPARTIJ ZIJN GEMAAKT VOOR HET AFDWINGEN VAN NALEVING VAN DEZE BINDENDE ARBITRAGEBEPALING, WAARONDER HET SCHORSEN OF VERWERPEN VAN EEN DERGELIJK GESCHIL.

De bindende arbitrage waarin deze Gebruiksvoorwaarden voorzien, is informeler dan een rechtszaak voor de rechtbank. Arbitrage maakt gebruik van een onafhankelijke en neutrale arbiter (in plaats van een rechter of jury) en staat minder bewijsgaring toe dan een rechtszaak. Beslissingen van de arbiter zijn afdwingbaar, net als beschikkingen van een rechtbank, en onderworpen aan een zeer beperkte rechterlijke toetsing. De partijen hebben het recht zich in verband met de arbitrage op eigen kosten te laten vertegenwoordigen door advocaten of andere vertegenwoordigers. Een partij is echter niet verplicht gebruik te maken van een advocaat of andere vertegenwoordiger om aan de arbitrage deel te nemen.

DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN TE AANVAARDEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DE FEDERAtL ARBITRATION ACT (“FAA”), MET INBEGRIP VAN DE BIJBEHORENDE PROCEDURELE BEPALINGEN, DE INTERPRETATIE EN HANDHAVING VAN DEZE BEPALING REGELT. DE FAA REGELT DUS ONDER MEER DE INTERPRETATIE EN HANDHAVING VAN DEZE BEPALING DIE VERPLICHTE ARBITRAGE VOORSCHRIJFT, MET INBEGRIP VAN DE HIERONDER BESPROKEN AFSTAND VAN GROEPSVORDERING. STAATSARBITRAGEWETTEN ZIJN IN GEEN ENKEL OPZICHT VAN TOEPASSING OP DEZE BEPALING. DE ARBITER, EN NIET EEN FEDERALE, STAATS- OF LOKALE RECHTBANK OF INSTANTIE, HEEFT DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID OM, VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, ALLE GESCHILLEN OP TE LOSSEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DE INTERPRETATIE, TOEPASSELIJKHEID, AFDWINGBAARHEID OF TOTSTANDKOMING VAN DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE ARBITER EN ELKE BEWERING DAT DEZE OVEREENKOMST GEHEEL OF GEDEELTELIJK NIETIG OF VERNIETIGBAAR IS. DEZE ARBITRAGEBEPALING BLIJFT VAN KRACHT NA BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST EN BEËINDIGING VAN UW EVENTUELE ACCOUNT BIJ ONS.

AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN; KANTONGERECHT. U NOCH LINKSYS HEEFT HET RECHT OM VORDERINGEN SAMEN TE STELLEN OF TE VOEGEN IN EEN ARBITRAAL GEDING DOOR OF TEGEN ANDERE CONSUMENTEN OF TE BEMIDDELEN BIJ VORDERINGEN ALS VERTEGENWOORDIGER OF LID VAN EEN COLLECTIEF OF IN DE HOEDANIGHEID VAN PRIVÉ-ADVOCAAT DIE HET PUBLIEKE BELANG VERTEGENWOORDIGT. U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZONDER DEZE BEPALING RECHT ZOU KUNNEN HEBBEN GEHAD OM EEN GESCHIL DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN OP COLLECTIEVE BASIS OF OP BASIS VAN VERTEGENWOORDIGING, EN DAT U UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DERGELIJKE RECHTEN EN IN PLAATS DAARVAN ERMEE INSTEMT UITSLUITEND UW EIGEN GESCHIL(LEN) DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN, OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL.

ONVERMINDERD DE BOVENSTAANDE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE BIJ GESCHILLEN, KOMEN U EN LINKSYS OVEREEN DAT (I) BEIDE PARTIJEN, ALS ALTERNATIEF VOOR ARBITRAGE, EEN INDIVIDUELE VORDERING KUNNEN INDIENEN BIJ EEN KANTONGERECHT OM EEN GESCHIL TE BESLECHTEN, ZOLANG EEN DERGELIJK KANTONGERECHT HET NIET MOGELIJK MAAKT VORDERINGEN SAMEN TE STELLEN OF TE VOEGEN, EN (II) LINKSYS RECHT HEEFT OP VOORLOPIGE MAATREGELEN ZOALS UITEENGEZET IN “GERECHTELIJKE PROCEDURES” HIERBOVEN.

TOEPASSELIJK RECHT. Deze Overeenkomst dient te worden geïnterpreteerd volgens en is onderworpen aan de wetgeving van de Amerikaanse staat Californië zonder uitvoering te geven aan rechtskeuzebepalingen. Met betrekking tot de geleverde Dienst geldt echter dat, indien u een consument bent en in een land woont waar Linksys de Dienst op de markt brengt of promoot, de lokale wetgeving kan vereisen dat bepaalde wetten inzak consumentenbescherming van uw land van verblijf van toepassing zijn op bepaalde artikelen van de ze gebruiksvoorwaarden. Zowel de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen als de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

LOCATIE. Met uitzondering van individuele procedures voor geringe vorderingen die kunnen worden ingediend bij een bevoegd kantongerecht, wordt een arbitrage, aanklacht, rechtsgeding of procedure voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst of enig geschil aanhangig gemaakt in (1) New York, New York, (2) Atlanta, Georgia, (3) Chicago, Illinois, (4) Dallas, Texas, (5) Seattle, Washington of (6) Los Angeles, Californië, en u en Linksys zullen zich onherroepelijk neerleggen bij de exclusieve bevoegdheid en locatie voor dergelijke procedures. Bij een geschil van USD 2500 of minder kunt u ervoor kiezen of de arbitrage in een van de zes regionale locaties persoonlijk, telefonisch of uitsluitend op basis van bewijsstukken verloopt.

AFZIEN VAN VERPLICHTE ARBITRAGE. Niettegenstaande het voorgaande mag u of Linksys een rechtszaak beginnen in plaats van het geschil via arbitrage te beslechten indien (a) het Geschil in aanmerking komt voor een kantongerecht (er gelden financiële grenzen voor een kantongerecht), of (b) afziet van deze arbitrageprocedures binnen 30 dagen vanaf de datum waarop u deze Gebruiksvoorwaarden aanvaardt (de “Opt-out termijn”). Om af te zien van verplichte arbitrage moet u (i) een schriftelijke kennisgeving sturen naar Linksys, 121 Theory, Irvine, Californië 92617, Verenigde Staten van Amerika, ter attentie van Legal Department, of (ii) een schriftelijke kennisgeving via e-mail sturen naar
arbitrationoptout@linksys.com. In beide gevallen moet deze schriftelijke kennisgeving uw naam, adres en een duidelijke verklaring bevatten dat u geen geschillen met Linksys via arbitrage wenst te beslechten. Een opt-out verzoek dat na de Opt-out termijn wordt ontvangen, is niet geldig. U moet uw geschil dan via arbitrage beslechten of, als het geschil daarvoor in aanmerking komt, bij een kantongerecht.

Indien u buiten de Verenigde Staten gevestigd bent of het bovenstaande arbitragebeding niet afdwingbaar wordt verklaard, is de volgende bepaling op u van toepassing:

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Amerikaanse staat Californië, zonder verwijzing naar de beginselen van conflictregels. De staat en de federale rechtbanken van Californië hebben niet-exclusieve bevoegdheid ten aanzien van elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u echter een consument bent en in een land woont waar Linksys de Website of een Dienst op de markt brengt of aanprijst, kan de lokale wetgeving vereisen dat bepaalde wetten inzake consumentenbescherming van uw land van verblijf van toepassing zijn op bepaalde artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden. Zowel de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen als de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

Andere belangrijke juridische bepalingen

Handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s en domeinnamen van elke partij worden beschouwd als hun respectieve “Merken”. Ten aanzien van de Merken van Linksys en diens leveranciers behoudt de eigenaar van het Merk alle eigendomsrechten voor al diens Merken die gekoppeld zijn aan of weergegeven worden op de Website of de Diensten. U mag niet framen of geen framingtechnieken gebruiken om enige Merken van Linksys of andere eigenaarsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, pagina-indeling of formulier) in te sluiten zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Linksys. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken die verwijzen naar Merken van Linksys zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Linksys.

U gaat ermee akkoord de Website en Diensten te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. U erkent dat de Website en Diensten onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. U verklaart dat u geen inwoner bent van een land waarop een embargo van kracht is en dat uw naam niet voorkomt op de lijst van verboden eindgebruikers onder de toepasselijke wetgeving, regelgevingen en lijsten inzake export en terrorismebestrijding van de Verenigde Staten en andere landen. U stemt ermee in geen enkel deel van de Website of Diensten of daaraan gerelateerde technische informatie of materialen direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren, om te leiden, over te brengen of openbaar te maken, als dit in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving inzake export.

U erkent en stemt ermee in dat een vertaling van de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend verstrekt wordt voor uw gemak en dat de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden voorrang heeft boven de vertaling in het geval van een tegenstrijdigheid tussen de twee versies.

Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de documenten waarnaar verwezen wordt in deze Gebruiksvoorwaarden, vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot de Website en Diensten, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten. Als u een consument in het VK of de EU bent, is deze bepaling niet op u van toepassing.

Linksys mag zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of in zijn geheel toewijzen of overdragen zonder uw voorafgaande toestemming. U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Linksys.

Geen enkele partij zal verantwoordelijk zijn voor prestatiefouten te wijten aan oorzaken buiten diens controle, zoals bijvoorbeeld, force majeur, arbeidsgeschillen, materiaaltekorten, terrorisme of de stabiliteit of beschikbaarheid van het Internet of een deel van het Internet.

U gaat ermee akkoord dat als Linksys geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel vermeld in deze voorwaarden uitvoert of afdwingt, dit niet kan worden opgevat als een formeel afstand van de rechten van Linksys en dat die rechten of rechtsmiddelen beschikbaar zullen blijven voor Linksys.

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig is, dan blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar.

LINKSYS en veel productnamen en logo’s zijn handelsmerken van Linksys Holdings, Inc. en/of gelieerde ondernemingen. Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© Linksys Holdings, Inc. en/of gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

Bijgewerkt op 10 april 2022

Was dit artikel nuttig?

Nog meer vragen?
Opnieuw zoeken